BG

Общи условия за ползване

Общи условия на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН fogafrog.com

Последна актуализация на  03.11.2018 г.

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Прега“ ООД, гр. София, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ и КУПУВАЧИ, на електронния магазин www.fogafrog.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на Потребителите:

 1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „Прега“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, бл.8, ап.9
 2. ЕИК: 205359781
 3. Представлявано от:  Станка Господинова Чокова ЕГН: 5701257678

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН е достъпен на адрес в Интернет www.fogafrog.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на продуктите в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;
 4. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, при изрично съгласие от тяхна страна;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да упражняват право на едностранно прекратяване на договора за покупко-продажба по законоустановения ред и при установените условия в настоящите общи условия.

 

Чл. 4. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя, на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Потребителят заплаща на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и настоящите общи условия, по обявената цена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(4) Търговецът доставя заявените от Потребителя стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Потребителят и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителя на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или при процеса на "Регистрация", Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителият потвърждава регистрацията чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Търговеца. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. При регистрацията Потребителят/ Клиентът посочва следните данни, като полетата за попълване на задължителните от тях са отбелязани със „*“:

 • Име:
 • Адрес;
 • телефонен номер за контакт;
 • електронна поща;

За фирми – търговци и юридически лица – нетърговци:

 • име на фирма;
 • адрес;
 • телефонен номер за контакт;
 • електронна поща;
 • адресна регистрация;
 • ЕИК;
 • БУЛСТАТ;
 • идентификационен номер по ЗДДС;

(6) За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Търговеца, Потребителят се задължава да извърши регистрация в него .

(7) С регистрацията, извършена по установения ред в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Потребителите се съгалсяват да получават на предоставения от тях имейл информация за нови продукти и промоции на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(8) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Потребителя и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

 

  V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват интерфейса на страницата на Търговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца стоки в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Търговеца и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с Търговеца е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Търговеца.

(5) Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Момент на сключване на договор за покупко-продажба е моментът на завършването на техническите стъпки, спрямо интерефейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН . Това е моментът на натискане на бутона „Поръчай“, при установени продукт, количество, вид, цена, начин на плащане и срок за доставка.

(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стоки, Търговецът изрично уведомява Потребителя чрез изпращане на съобщение на предоставения от Потребителя имейл.

(8) Търговецът доставя стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителят данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 9. (1) Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Търговеца по следната процедура:

Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола.

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към потребителска кошница.

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на способ и момент за плащане на цената.

Потвърждение на поръчката, така както е описано в ал.6 Чл.9 от настоящите общи условия

Чл.10 Регистрацията и използването на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, не обвързва Потребителите с последващо сключване на договор за покупко-продажба.

 

 VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени и описани в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци е в български лева и се определя от Търговеца в профила на всяка стока в  ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Потребителя в момента на избиране на стоките и преди сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Информацията, предоставяна на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(6) Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на Потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или електронна поща.

 

Чл. 12. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, като уведоми Търговеца на предоставения от него официален имейл в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Разноските по връщане на стоката са за сметка на купувача- клиент.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички суми, получени от Потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя/Клиента и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца на предоставения официален имейл в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(7) Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира тя да бъде подменена с нова, като транспортните разходи по връщането на дефектната стока и получаването на новата са за сметка на Търговеца, или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ.

 

Чл. 13. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Търговеца, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Търговеца чрез сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

(4) Търговецът предава стоките посредством спедиторски услуги, съобразявайки се с условията за доставка на конкретната спедиторска фирма.

 

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. Търговецът доставя и предава стоката на Потребителя в определения при сключването на договора срок.

 

Чл.15. Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Търговеца и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца.

 

 VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 16. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламента за защита на личните данни (GDPR)

(2) Търговецът публикува "Политика за поверителност" на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Потребителите се съгласяват, че Търговецът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и изпълнението на договора.

(4) ТЪРГОВЕЦЪТ изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

(5) Личните данни на Потребителя могат да бъдат изтрити от Търговеца, по начин описан в  Чл.12 от "Политика за поверителност" на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

Чл. 17. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

(3) Търговецът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

 

 XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1)Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потебители, които имат регистрация. Датата на тези промени ще бъде упомената в началото и в края на документа.

(2) Търговецът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Потребителят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 19. Търговецът публикува тези общи условия на адрес на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Търговеца се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 21. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия не води до недействителност на целия договор/ респективно на тези общи условия.

 

Чл. 22. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 23. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на Потребителите.

 

Координатите на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН fogafrog.com са следните:

e-mail: sales@fogafrog.com

тел: +359/ 887 638 873


Последна актуализация на  03.11.2018 г.